Polityka prywatności

Wstęp

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. 
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez stronę www.job4me.pl jest JOB4ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Juliusza Słowackiego 1/27, 85-008 Bydgoszcz NIP 9671446093 KRS 0000903713, REGON 389105387

. Kontakt z Administratorem biuro@job4me.pl .

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem adresu e-mail lub formularza kontaktowego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust 1 lit. B).
 2. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do  pracy. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)
 3. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora (RODO art. 6 ust 1 lit F)
 4. Wykorzystywanie wizerunku osoby fizycznej w celu promocji Job4me. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Zawieranie umów z kontrahentami- podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby, będącej stroną umowy lub prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 6. Ustalanie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń- podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.job4me.pl

W zakresie korzystania ze strony www.job4me.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacje o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.job4me.pl .

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zarządzania serwerem.
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach  strony www.job4me.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów.

 • Imię i nazwisko
 • Nr. Telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres realizacji usługi
 • Nazwa i adres firmy
 • NIP

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta. 

Regulamin korzystania z Facebook.pl  https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870  

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Job4me Sp. Z O.O. staje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jaki są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami. 

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami chyba, że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne informacje. Event Total nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.job4me.pl mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy. 

Państwa dane pozyskane w związku z realizacją usług będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura rozliczająca usługę.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

Dane przetwarzane na podstawie zgody (tj. publikacja zdjęć) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

Odbiorcy danych

Zapewniamy, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami. 

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.job4me.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora tj. H88 S.A. oraz dostawca usługi administrowania stroną www tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Westart Paweł Wasik

W przypadku korzystania z naszych usług i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora i bank prowadzący rachunek Administratora. 

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie chyba, że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;
 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl 

Jak dbamy o przetwarzane dane 

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą, staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.job4me.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności. 

Polityka plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.job4me.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.job4me.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Ciasteczka statystyczne, które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.  

Na stronie www.job4me.pl stosujemy następujące pliki cookie:

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

ads/ga-audiences – Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników na podstawie analizy zachowań użytkowników w Internecie w różnych witrynach.

Administrator strony www.job4me.pl  nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić ( i robi) Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.job4me.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Polityka prywatności
Przewiń do góry